Propozycje wycieczek - Tatry

Cyrhla - Wielki Kopieniec
Dolina Chocho?owska - Starorobocia?ski Wierch
Kiry - Czerwone Wierchy
Ku?nice - ?winica
Ku?nice - ?winica - Kozia Prze??cz
Ku?nice - Giewont
Ku?nice - Kasprowy Wierch
Ku?nice - Kasprowy Wierch
Ku?nice - Kopa Kondracka
Ku?nice - Kozi Wierch
Ku?nice - Zawrat - Morskie Oko
Palenica Bia?cza?ska - ?wistówka Roztocka
Palenica Bia?cza?ska - Dolina Pi?ciu Stawów
Palenica Bia?cza?ska - Morskie Oko
Palenica Bia?cza?ska - Rysy
Palenica Bia?cza?ska - Szpiglasowy Wierch
Zakopane - Nosal


Kontakt
Mapa Tatr
Mapa Bieszczad
licznik
Ku?nice - Kopa KondrackaWszystkie wycieczki dla: Tatry
 1. Dojazd
  • Samochodem do ronda pod Ku?nicami i do góry z buta lub busem za 3 zeta.

 2. Szlaki
  • Z Ku?nic na Giewont
  • Z Giewontu na Kondrack? Prze??cz
  • Z Kondrackiej Prze??czy na Kondrack? Kop?
  • Z Kondrackiej Kopy na Kasprowy Wierch
  • Z Kasprowego Wierchu do Schroniska Murowaniec
  • Ze Schroniska Murowaniec do Ku?nic

 3. Schroniska
  • Schronisko na Kondratowej Hali (1333 m.n.p.m.)
  • Schronisko Murowaniec (1500 m.n.p.m.)

 4. Punkty widokowe
  • Wi?kszo?? trasy

 5. Czasy przejścia
  • Z Ku?nic na Hal? Kondratow? (1h20m)
  • Z Hali Kondratowej na Kondrack? Prze??cz (1h15m)
  • Z Kondrackiej Prze??czy na Giewont (30m)
  • Z Giewontu na Kondrack? Prze??cz (20m)
  • Z Kondrackiej Prze??czy na Kondrack? Kop? (45m)
  • Z Kondrackiej Kopy na Prze??cz pod Kondrack? Kop? (15m)
  • Z Prze??czy pod Kondrack? Kop? na Kasprowy Wierch (1h40m)
  • Z Kasprowego Wierchu na Hal? G?sienicow? (1h05m)
  • Z Hali G?sienicowej na Prze??cz Mi?dzy Kopami (25m)
  • Z Prze??czy Mi?dzy Kopami do Ku?nic (1h10m)

 6. Całkowity czas przejścia wynosi około 8h 45m

 7. Całkowity dystans wynosi około 22 km

 8. Opis wycieczki
  • Trasa wyj?tkowo ?adna widokowo, szczególnie gdy widoczno?? dopisze, mo?na ogl?da? szereg tatrza?skich szczytów przez spor? cz??? drogi.
  • Wyruszamy z Ku?nic niebieskim szlakiem, który nied?ugo rozwidla si? umo?liwiaj?c przej?cie przez Schronisko na Kalatówkach lub omini?cie go w dolnej cz??ci Polany Kalatówki. Oba warianty ??cz? si? i prowadz? na Hal? Kondratow?, gdzie znajduje si? najmniejsze schronisko w Tatrach. Z tego miejsca kontynuujemy podej?cie szlakiem niebieskim w kierunku Kondrackiej Prze??czy i ju? w trakcie podej?cia wida? momentami szczyt Giewontu. Na Kondrackiej Prze??czy skr?camy na Giewont. Nale?y pami?ta?, ?e szlak w gór? na Giewont i zej?cie z niego s? jednokierunkowe, ubezpieczone ?a?cuchami i raczej nie polecam osobom z l?kiem wysoko?ci i problemami przy du?ej ekspozycji. Zdecydowanie te? odradza si? uporu w parciu do góry, gdy jest du?a szansa na burz? - z wiadomych wzgl?dów.
  • Jak ju? uda si? wdrapa? na gór?, zachwyci? panoram? i widokiem na Zakopane wracamy na Kondrack? Prze??cz i bardziej lub mniej ?wawo wchodzimy na Kondrack? Kop?, sk?d widok jest tak?e imponuj?cy, cho? nieco odmienny, bo mniej w nim Zakopanego, a wi?cej tatrza?skich, oko ciesz?cych obrazów. Z kopy wida? cel kolejnego etapu podró?y, którym jest Kasprowy Wierch i w tym w?a?nie kierunku si? udajemy czerwonym szlakiem. Odcinek mi?dzy Kondrack? Kop? i Kasprowym jest wyj?tkowo mi?y, idziemy grani?, nie czujemy a? tak bardzo wysoko?ci, zerkamy to na Giewont, to na ?winic?, jak i inne charakterystyczne punkty panoramy Tatr. Docieraj?c do Kasprowego ruszamy w dó? do Schroniska Murowaniec na Hali G?sienicowej po drodze mog?c podziwia? Ko?cielec i ?winic?, które najbardziej rzucaj? si? w oczy.
  • Za Murowa?cem krótkie podej?cie, a potem ju? tylko w dó?. Na Prze??czy mi?dzy Kopami mo?emy wybra? szlak niebieski lub ?ó?ty - osobi?cie wol? ten pierwszy, prowadz?cy przez Skupniów Up?az, g?ównie dlatego, ?e nachylenie jest w miar? równomiernie roz?o?one na odleg?o?ci, podczas gdy na szlaku ?ó?tym najpierw schodzimy ostro w dó?, ?eby potem i?? niemal?e po równym w Dolinie Jaworzynki - niew?tpliwie ma to równie? swój urok - zale?y co kto lubi.
  • W Ku?nicach po przej?ciu oko?o 22 km ko?czymy wycieczk?.

 9. Zdjęcia

 10. Zdjęcie 1: (16-06-2013)


  Zdjęcie 2: (16-06-2013) Kopa Kondracka widziana z Giewontu


  Zdjęcie 3: (16-06-2013) Masyw Giewontu widziany z podej?cia na Kop? Kondrack?


  Zdjęcie 4: (16-06-2013)


  Zdjęcie 5: (16-06-2013) Widok na Dolin? Kondratow? z widocznym zielonym szlakiem ze Schroniska na Hali Kondratowej na Prze??cz pod Kop? Kondrack?


  Zdjęcie 6: (16-06-2013) Widok na Prze??cz pod Kondrack? Kop? z Kopy Kondrackiej


  Zdjęcie 7: (16-06-2013)


  Zdjęcie 8: (16-06-2013)


  Zdjęcie 9: (16-06-2013)


  Zdjęcie 10: (16-06-2013)


  Zdjęcie 11: (16-06-2013)


  Zdjęcie 12: (16-06-2013)


  Zdjęcie 13: (16-06-2013) ?winica


Liczba opisanych wycieczek: 47