Propozycje wycieczek - Tatry

Cyrhla - Wielki Kopieniec
Dolina Chocho?owska - Starorobocia?ski Wierch
Kiry - Czerwone Wierchy
Ku?nice - ?winica
Ku?nice - ?winica - Kozia Prze??cz
Ku?nice - Giewont
Ku?nice - Kasprowy Wierch
Ku?nice - Kasprowy Wierch
Ku?nice - Kopa Kondracka
Ku?nice - Kozi Wierch
Ku?nice - Zawrat - Morskie Oko
Palenica Bia?cza?ska - ?wistówka Roztocka
Palenica Bia?cza?ska - Dolina Pi?ciu Stawów
Palenica Bia?cza?ska - Morskie Oko
Palenica Bia?cza?ska - Rysy
Palenica Bia?cza?ska - Szpiglasowy Wierch
Zakopane - Nosal


Kontakt
Mapa Tatr
Mapa Bieszczad
licznik
Ku?nice - ?winica - Kozia Prze??czWszystkie wycieczki dla: Tatry
 1. Dojazd
  • Dostanie si? do Ku?nic, to albo dojazd samochodem na parking w pobli?u Ronda Jana Paw?a II, albo dojazd busem z kierunku Olcza lub z Dworca w Zakopanem. Z samego Ronda do Ku?nic albo busem (cena w 2013 roku to 3 z? od osoby), albo z buta oko?o 30 minut.

 2. Szlaki
  • Z Ku?nic na Hal? G?sienicow?
  • Z Hali G?sienicowej na ?winick? Prze??cz
  • Ze ?winickiej Prze??czy na Kozi? Prze??cz
  • Z Koziej Prze??czy do Zmarz?ego Stawu
  • Spod Zmarz?ego Stawu do Ku?nic

 3. Schroniska
  • Schronisko Murowaniec (1500 m. n.p.m.)

 4. Punkty widokowe
  • Wi?kszo?? trasy

 5. Czasy przejścia
  • Z Ku?nic do Prze??czy mi?dzy Kopami (1h40m)
  • Z Prze??czy mi?dzy Kopami na Hal? G?sienicow? (30m)
  • Z Hali G?sienicowej na ?winick? Prze??cz (1h55m)
  • Ze ?winickiej Prze??czy na ?winic? (50m)
  • Ze ?winicy na Zawrat (50m)
  • Z Zawratu na Kozi? Prze??cz (1h20m)
  • Z Koziej Prze??czy na Hal? G?sienicow? (1h40m)
  • Z Hali G?sienicowej na Prze??cz mi?dzy Kopami (20m)
  • Z Prze??czy Mi?dzy Kopami do Ku?nic (1h10m)

 6. Całkowity czas przejścia wynosi około 9h 35m

 7. Całkowity dystans wynosi około 20 km

 8. Opis wycieczki
  • Jest to wariant wycieczki Ku?nice - ?winica wzbogacony o szereg nowych dozna?, a przez to nieco zmienion? drog? powrotu.
  • Mia?em szcz??cie by? w Tatrach w wrze?niowy weekend, podczas którego pogoda by?a wr?cz wymarzona do górskich wycieczek. Nie tylko ja bacznie obserwowa?em prognozy, bo w Tatry zjecha?a ilo?? turystów jakiej jeszcze nie widzia?em. Standardowo liczba osób czekaj?cych na wyjazd na Kasprowy przekracza?a pi?ciokrotnie ilo?? jak? by?bym w stanie zaakceptowa?, wi?c ?wawo ruszy?em w kierunku budki z biletami i tutaj prawie mnie zamurowa?o, bo kolejka do budki by?a niewiele mniejsza ni? kolejka do wyjazdu - na zdj?ciu 1 wida? to wyra?nie. Przynajmniej tyle, ?e tutaj posz?o to w miar? sprawnie, wi?c szybko znalaz?em si? na szlaku.
  • Odczeka?em swoje i ruszy?em pod gór? szlakiem przez Skupniów Up?az, krótki odpoczynek w okolicach Schroniska Murowaniec i dalej czarnym szlakiem na ?winick? Prze??cz - tutaj jest ju? kilometr pokonanego przewy?szenia od startu w Ku?nicach. Tutaj te? poznaj? Basi? i Mateusza, z którymi wspólnie ruszam dalej. Podej?cie na ?winic? od strony Kasprowego mo?e wygl?da? zniech?caj?co, ale jak si? zacznie, to idzie szybko.
  • Du?a liczba turystów na szczycie tylko komplikuje spraw?, bo co chwila trzeba si? z kim? wymija?, przepuszcza?, robi? miejsce, tu kto? niechc?cy str?ci kamie?, tu ma?o ostro?nie postawi nog? - wiele takich sytuacji opisuje Micha? Jagie??o w Wo?aniu w Górach i nietrudno tu o wypadek. W ka?dym razie uwa?amy i po krótkiej przerwie ruszamy w kierunku Zawratu. Przy tej liczbie turystów niestety przestoje s? nieuniknione, dlatego kiedy trafiamy na du?? liczb? turystów okazuje si?, ?e nie jest to grupowe kontemplowanie widoków, ale oczekiwanie na swoj? kolej na ?a?cuchu - tam stracili?my prawie 30 minut, podczas których liczba osób czekaj?cych na przej?cie z naszej strony powi?kszy?a si? niemal dwukrotnie. Ostatecznie po pokonaniu tego miejsca dotarli?my do Zawratu.
  • Kolejny etap to doj?cie dalszym fragmentem Orlej Perci do Koziej Prze??czy, ten odcinek przez niektórych uwa?any jest za najtrudniejszy na Orlej. Jest tam te? klimatyczna drabinka (zdj?cie 9 i 10) - gor?co j? polecam wszystkim, którzy chc? czego? wi?cej ni? ?a?cuch, odradzam i przestrzegam jednak tych, którzy stan? przed tak? drabink? i zaczn? szlocha? w strachu i niepewno?ci zwi?zanej ze swym losem. Po uporaniu si? z drabink? schodzimy w?a?ciwie prosto w Kozi? prze??cz i st?d wracamy do Murowa?ca i dalej do Ku?nic.

 9. Zdjęcia

 10. Zdjęcie 1: (07-09-2013) Kolejka do budki z biletami do TPN


  Zdjęcie 2: (07-09-2013)


  Zdjęcie 3: (07-09-2013)


  Zdjęcie 4: (07-09-2013)


  Zdjęcie 5: (07-09-2013)


  Zdjęcie 6: (07-09-2013) Widok ze ?winicy


  Zdjęcie 7: (07-09-2013) Ze ?winicy w kierunku Zawratu


  Zdjęcie 8: (07-09-2013)


  Zdjęcie 9: (07-09-2013)


  Zdjęcie 10: (07-09-2013)


  Zdjęcie 11: (07-09-2013)


  Zdjęcie 12: (07-09-2013) Babia Góra o zachodzie s?o?ca


  Zdjęcie 13: (07-09-2013)


Liczba opisanych wycieczek: 47