Propozycje wycieczek - Tatry

Cyrhla - Wielki Kopieniec
Dolina Chocho?owska - Starorobocia?ski Wierch
Kiry - Czerwone Wierchy
Ku?nice - ?winica
Ku?nice - ?winica - Kozia Prze??cz
Ku?nice - Giewont
Ku?nice - Kasprowy Wierch
Ku?nice - Kasprowy Wierch
Ku?nice - Kopa Kondracka
Ku?nice - Kozi Wierch
Ku?nice - Zawrat - Morskie Oko
Palenica Bia?cza?ska - ?wistówka Roztocka
Palenica Bia?cza?ska - Dolina Pi?ciu Stawów
Palenica Bia?cza?ska - Morskie Oko
Palenica Bia?cza?ska - Rysy
Palenica Bia?cza?ska - Szpiglasowy Wierch
Zakopane - Nosal


Kontakt
Mapa Tatr
Mapa Bieszczad
licznik
Palenica Bia?cza?ska - Szpiglasowy WierchWszystkie wycieczki dla: Tatry
 1. Dojazd
  • Albo samochodem do Palenicy Bia?cza?skiej, albo busem z Zakopanego

 2. Szlaki
  • Asfaltem z Palenicy Bia?cza?skiej do Wodogrzmotów Mickiewicza
  • Z Wodogrzmotów Mickiewicza do Doliny Roztoki
  • Z Doliny Roztoki do Schroniska w Dolinie Pi?ciu Stawów Polskich
  • Ze Schroniska do odbicia na ?ó?ty szlak
  • Z Doliny Pi?ciu Stawów Polskich na Szpiglasowy Wierch i do Schroniska Morskie Oko
  • Ze Schroniska Morskie Oko do Wodogrzmotów Mickiewicza
  • Asfaltem do Palenicy Bia?cza?skiej

 3. Schroniska
  • Schronisko w Dolinie Pi?ciu Stawów Polskich (1670 m.n.p.m.)
  • Schronisko Morskie Oko (1410 m.n.p.m.)

 4. Punkty widokowe
  • Od Doliny Roztoki, a? do Morskiego Oka ca?y czas jest pi?knie

 5. Czasy przejścia
  • Z Palenicy Bia?cza?skiej do Wodogrzmotów Mickiewicza (50m)
  • Z Wodogrzmotów Mickiewicza do Doliny Roztoki (1h 20m)
  • Z Doliny Roztoki do Schroniska w Dolinie Pi?ciu Stawów Polskich (40m)
  • Ze Schroniska do odbicia na ?ó?ty szlak (30m)
  • Z Doliny Pi?ciu Stawów Polskich na Szpiglasow? Prze??cz (1h 30m)
  • Ze Szpiglasowej Prze??czy na Szpiglasowy Wierch (15m)
  • Ze Szpiglasowego Wierchu na Szpiglasow? Prze??cz (15m)
  • Ze Szpiglasowej Prze??czy do wyj?cia z Doliny za Mnichem (40m)
  • Z wyj?cia z Doliny za Mnichem do Schroniska Morskie Oko (1h)
  • Z Morskiego Oka do Wodogrzmotów Mickiewicza (1h 15m)
  • Z Wodogrzmotów Mickiewicza do Palenicy Bia?cza?skiej (40m)

 6. Całkowity czas przejścia wynosi około 8h 50m

 7. Całkowity dystans wynosi około 23 km

 8. Opis wycieczki
  • Wycieczka zaczyna si? z Palenicy Bia?cza?skiej, czyli miejsca wypadowego szczególnie popularnego ze wzgl?du na ?atw?, a dla niektórych i szybk? mo?liwo?? dostania si? w wyj?tkowo urokliwe okolice Morskiego Oka. Nie dziw wi?c, ?e - szczególnie latem - spotkamy na drodze do Morskiego turystów m?odszych i starszych, ambitnych id?cych samodzielnie, jak i tych mniej ambitnych, za to bardziej maj?tnych, którzy nie oszcz?dzaj?c ani bacy, ani konia pokonuj? drog? siedz?c i gapi?c si? na id?cych, czasem te? na bac? lub na konia, znacznie rzadziej na okolic?. Nam jednak nie pisane te przyjemno?ci, poniewa? ju? przy Wodogrzmotach Mickiewicza opuszczamy ruchliw? drog? skr?caj?c na zielony szlak prowadz?cy wprost do Doliny Roztoki. Tam te? widoki zaczynaj? robi? si? coraz ciekawsze nagradzaj?c nas za wysi?ek pokonywania wysoko?ci. Nied?ugo pojawia si? odbicie na szlak czarny, który osobi?cie preferuj?, cho? mo?na i?? dalej szlakiem zielonym co pozwoli zobaczy? Wielk? Siklaw? b?d?c? najwi?kszym wodospadem w Polsce. Ten wariant ma jednak t? wad?, ?e je?li chcemy odpocz?? w schronisku, musimy nad?o?y? oko?o 15 minut drogi.
  • Po odpoczynku w schronisku ruszamy Dolin? Pi?ciu Stawów mijaj?c po drodze Przedni, Ma?y i Wielki Staw Polski, a pó?niej odbijaj?c w lewo na szlak ?ó?ty. Pe?ni optymizmu idziemy coraz stromiej pod gór? pokonuj?c szlak i zbli?aj?c si? do Szpiglasowej Prze??czy. Podczas podchodzenia widoki robi? si? coraz ciekawsze, co skutecznie powinno motywowa? nas do pokonywania kolejnych metrów pod gór?. W ko?cowej cz??ci podej?cia ?apiemy si? ?a?cucha i jeszcze szybciej ni? dotychczas pokonujemy ostatnie metry do Prze??czy. ?a?cuchy pojawiaj? si? tylko na ostatnim kawa?ku szlaku do Prze??czy Szpiglasowej od strony Doliny Pi?ciu Stawów, ale nie jest to nic strasznego, trzeba tylko si? trzyma? i nie ?apa? ?a?cucha jak kto? inny ju? go trzyma. Zachowuj?c ostro?no?? i rozs?dek, a tak?e nie zrzucaj?c kamieni na innych turystów docieramy w ko?cu na Prze??cz. Tutaj nagrod? za wysi?ek jest mo?liwo?? zobaczenia Czarnego Stawu Pod Rysami i samych Rysów równie?, a tak?e innych szczytów, których nazw nigdy spami?ta? nie umia?em. Widzimy równie? cel naszej wycieczki, niedaleko powy?ej miejsca, w którym ?apiemy oddech po doj?ciu do Prze??czy. 15 minutowy spacer i jeste?my na górze, sk?d wida? stawów co niemiara, bo zarówno te w Dolinie Pi?ciu Stawów, Morskie Oko i Czarny Staw pod Rysami, jak i kilka po stronie s?owackiej. Uradowani i pozytywnie nakr?ceni tym ca?ym widokowym szcz??ciem zaczynamy schodzenie i z prze??czy ci?niemy w kierunku Morskiego Oka mijaj?c po prawej Mnicha (tej nazwy jako? nie sposób nie zapami?ta?). Zej?cie wprawdzie przyd?ugawe, ale w pocz?tkowej cz??ci przyjemne, bo widokowe, w dalszej cz??ci mniej, ale w ko?cu nadal TAM jeste?my, wi?c nikt nie narzeka.
  • W Morskim pewnie przyjdzie sobie chwil? odpocz??, a potem do??czamy do wszystkich, którzy wracaj? 9-cio kilometrowym asfaltem do Palenicy. Po oko?o 1,5 godziny powinni?my by? na miejscu.
  • Trasa wycieczki mo?e by? rzecz jasna pokonana w kierunku odwrotnym rozpoczynaj?c podej?cie od Morskiego Oka i schodz?c ze Szpiglasowej Prze??czy do Doliny Pi?ciu Stawów - ja osobi?cie ca?kowicie inaczej odebra?em drog? zaczynaj?c? si? od Pi?ciu Stawów, a inaczej gdy podchodzili?my od Morskiego - oba kierunki szczerze polecam !

 9. Zdjęcia

 10. Zdjęcie 1: (08-07-2013)


  Zdjęcie 2: (08-07-2012)


  Zdjęcie 3: (08-07-2012)


  Zdjęcie 4: (08-07-2012) Podej?cie na Szpiglasow? Prze??cz od strony Doliny Pi?ciu Stawów


  Zdjęcie 5: (08-07-2012)


  Zdjęcie 6: (08-07-2012)


  Zdjęcie 7: (08-07-2012) Schronisko w Dolinie Pi?ciu Stawów


  Zdjęcie 8: (06-10-2013) Widok ze Szpiglasowej Prze??czy mi?dzy innymi na Czarny Staw pod Rysami i Rysy


  Zdjęcie 9: (10-10-2006)


  Zdjęcie 10: (10-10-2006) Szpiglasowa Prze??cz z podej?cia od strony Morskiego Oka


  Zdjęcie 11: (10-10-2006)


  Zdjęcie 12: (10-10-2006)


  Zdjęcie 13: (10-10-2006) Mnich


  Zdjęcie 14: (10-10-2006) Schronisko w pa?dziernikowy poranek


Liczba opisanych wycieczek: 47