Propozycje wycieczek - Tatry

Cyrhla - Wielki Kopieniec
Dolina Chocho?owska - Starorobocia?ski Wierch
Kiry - Czerwone Wierchy
Ku?nice - ?winica
Ku?nice - ?winica - Kozia Prze??cz
Ku?nice - Giewont
Ku?nice - Kasprowy Wierch
Ku?nice - Kasprowy Wierch
Ku?nice - Kopa Kondracka
Ku?nice - Kozi Wierch
Ku?nice - Zawrat - Morskie Oko
Palenica Bia?cza?ska - ?wistówka Roztocka
Palenica Bia?cza?ska - Dolina Pi?ciu Stawów
Palenica Bia?cza?ska - Morskie Oko
Palenica Bia?cza?ska - Rysy
Palenica Bia?cza?ska - Szpiglasowy Wierch
Zakopane - Nosal


Kontakt
Mapa Tatr
Mapa Bieszczad
licznik
Palenica Bia?cza?ska - Morskie OkoWszystkie wycieczki dla: Tatry
 1. Dojazd
  • Dojazd samochodem do Palenicy Bia?cza?skiej (doje?d?aj?c do przej?cia granicznego na ?ysej Polanie nale?y skr?ci? w prawo i jeszcze oko?o 1,3 km a? do du?ego parkingu) lub busem z Zakopanego.

 2. Szlaki
  • Asfaltem z Palenicy Bia?cza?skiej do Wodogrzmotów Mickiewicza
  • Z Wodogrzmotów Mickiewicza do Morskiego Oka
  • Z Morskiego Oka do Wodogrzmotów Mickiewicza
  • Asfaltem z Wodogrzmotów Mickiewicza do Palenicy Bia?cza?skiej

 3. Schroniska
  • Schronisko przy Morskim Oku (1410 m.n.p.m.)

 4. Punkty widokowe
  • Otoczenie Morskiego Oka

 5. Czasy przejścia
  • Z Palenicy Bia?cza?skiej do Wodogrzmotów Mickiewicza (45m)
  • Z Wodogrzmotów Mickiewicza do Morskiego Oka (1h15m)
  • Z Morskiego Oka do Wodogrzmotów Mickiewicza (1h15m)
  • Z Wodogrzmotów Mickiewicza do Palenicy Bia?cza?skiej (45m)

 6. Całkowity czas przejścia wynosi około 4h 0m

 7. Całkowity dystans wynosi około 18 km

 8. Opis wycieczki
  • Jest to najkrótszy i naj?atwiejszy wariant dotarcia do Morskiego Oka, a przez to najbardziej dost?pna mo?liwo?? cieszenia si? pe?ni? tatrza?skich dozna?, która nie wymaga pokonywania du?ych przewy?sze?, cho? wymaga zmierzenia si? ze znaczn? odleg?o?ci?. Ca?a droga do samego Morskiego Oka jest pokryta asfaltem, wi?c idzie si? przyjemnie.
  • Kilka dodatkowych s?ów o parkowaniu w Palenicy Bia?cza?skiej - je?li zamierzasz tam parkowa? samochód w okresie oko?owakacyjnym, jest weekend i doskona?a pogoda, licz si? z tym, ?e po godzinie 8-9 nie znajdziesz tam miejsca. W takich sytuacjach otwierany jest parking bezpo?rednio przy przej?ciu granicznym (dodatkowe 3km do przej?cia), ale i tam mog? sko?czy? si? miejsca - sam widzia?em jak o godzinie 10 zaj?te by?y wszystkie miejsca na obu tych parkingach, parking po stronie s?owackiej i chyba wszystkie miejsca na poboczu, które mie?ci?y cho? pó? samochodu, a by?a to ju? prawie po?owa wrze?nia. Poza weekendami i poza okresem nasilonego ruchu turystycznego nie powinno by? problemu, a op?ata parkingowa zosta?a dostosowana do potrzeb nawet najubo?szych turystów zgodnie z zasad? "nasze jest to pi?kno, a turysta - z?o konieczne - niech p?aci". Ta oto ideologia ustali?a absurdaln? cen? 20 zeta za dzie? (cena aktualna na 2013 rok - nikt nie wie co b?dzie dalej).
  • Gdy ju? takim lub innym sposobem dotarli?my do Palenicy ruszamy na szlak po uiszczeniu w budce op?aty za wej?cie na teren Parku (t? op?at? akurat rozumiem i popieram). Tutaj cz??? z Was - drogich turystów - widz?c smutnego konia i rozochoconego, a czasem nawet zach?caj?cego Was do wspólnej podró?y, bac?, zastanowi si? nad tak? mo?liwo?ci?. Nie dajcie si? zwie?? tym namowom i obietnicom wygodnej podró?y, chyba ?e z r?k? na sercu o w?asnych si?ach doj?? nie zdo?acie, albo?cie dla przyk?adu z ma?ym dzieckiem, co samo do góry nie wlezie. W innych przypadkach niech Was r?ka boska broni przed korzystaniem z tego dobrodziejstwa, bo przecie nie raz ju? ko? pad? z wycie?czenia jak wci?ga? kilkunastu turystów pod gór? - ani to humanitarne, ani ambitne biedne zwierz?ta m?czy?, ?eby ty?ek obwie??.
  • S?uchaj?c (mam nadziej?) moich apeli idziemy z buta asfaltem pod gór? mijaj?c po drodze klimatyczne tablice informacyjne o miejscach, które przyjdzie nam mija? (z furmanki nie sposób odczyta? :)). Po kilkudziesi?ciu minutach spaceru docieramy nad Wodogrzmoty Mickiewicza, których nie mo?na min?? oboj?tnie - warto zerkn?? przez barierki z obu stron. Tam te? znajduje si? miejsce w którym mo?na sobie odpocz?? lub skorzysta? z turystycznej ubikacji. Id?c dalej po kolejnym odcinku drogi trafiamy w miejsce, gdzie szlak skr?ca w las podczas gdy droga prowadzi dalej prosto - jest to le?ny skrót, który umo?liwia nam omini?cie serpentyn drogi, ??cznie takich skrótów jest a? cztery. Gdy ju? pokonamy je wszystkie idziemy dalej i nied?ugo naszym oczom ukazuje si? du?a polana, przy której zawracaj? um?czone konie, jest tu równie? pawilon gastronomiczny. St?d do góry pozosta?o jeszcze oko?o 2km. Otoczenie robi si? coraz ciekawsze widokowo i po bokach drogi mo?na zobaczy? wystaj?ce ponad drzewa góry.
  • W ko?cu docieramy do Schroniska nad Morskim Okiem i w nagrod? za wysi?ek rozpo?ciera si? przed nami panorama niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju. Widok ten tak kontrastuje z nieko?cz?cym si? asfaltem, jakim szli?my przez ostatnie 1,5 godziny, ?e tym bardziej jest zaskakuj?cy i urzekaj?cy. Widzimy bowiem Morskie Oko b?d?ce najwi?kszym jeziorem w Tatrach, ale te? ca?e jego otoczenie, które imponuje swym ogromem i rozleg?o?ci?. Wida? te? Rysy, które z tej perspektywy nie wygl?daj? na najwy?sze w okolicy. Rzecz jasna wida? te? jeden z najbardziej charakterystycznych szczytów w Tatrach - Mnicha (zdj?cie 6).
  • Je?li kto? ma si?? i ochot?, ciekawych dozna? mo?e dostarczy? spacer dooko?a Morskiego Oka, który nie zaj?? d?u?ej ni? godzin?, a wej?cie czerwonym szlakiem na Czarny Staw pod Rysami pozwoli nasyci? oczy jeszcze bardziej niezwyk?ymi widokami, a tak?e uciec od t?umów, które pewnie kr?c? si? wokó? schroniska nad Morskim. Z tego miejsca ruszaj? do góry tury?ci chc?cy zdoby? najwy?szy szczyt w Polsce - ten wariant opisa?em w wycieczce Palenica Bia?cza?ska - Rysy
  • Jak ju? si? nacieszymy tymi widokami, zjemy szarlotk? w schronisku i jeste?my ju? tacy spe?nieni, zaczynamy schodzi? asfaltem w dó? - chyba w t? stron? droga wydaje si? d?u?sza i bardziej nu??ca, skoro najmilsze chwile mamy ju? za sob?. Dlatego najlepiej ten czas wykorzysta? na planowanie kolejnych wycieczek po Tatrach !

 9. Zdjęcia

 10. Zdjęcie 1: (05-09-2006) W drodze na Morskie


  Zdjęcie 2: (05-09-2006) Wodogrzmoty Mickiewicza


  Zdjęcie 3: (05-09-2006)


  Zdjęcie 4: (13-06-2011)


  Zdjęcie 5: (05-09-2006) Schronisko nad Morskim Okiem


  Zdjęcie 6: (05-09-2006) Mnich


  Zdjęcie 7: (05-09-2006) Panorama (niestety nie wysz?a, ale cho? troch? oddaje klimat)


  Zdjęcie 8: (05-09-2006) Morskie Oko


  Zdjęcie 9: (28-06-2010)


Liczba opisanych wycieczek: 47