Propozycje wycieczek - Tatry

Cyrhla - Wielki Kopieniec
Dolina Chocho?owska - Starorobocia?ski Wierch
Kiry - Czerwone Wierchy
Ku?nice - ?winica
Ku?nice - ?winica - Kozia Prze??cz
Ku?nice - Giewont
Ku?nice - Kasprowy Wierch
Ku?nice - Kasprowy Wierch
Ku?nice - Kopa Kondracka
Ku?nice - Kozi Wierch
Ku?nice - Zawrat - Morskie Oko
Palenica Bia?cza?ska - ?wistówka Roztocka
Palenica Bia?cza?ska - Dolina Pi?ciu Stawów
Palenica Bia?cza?ska - Morskie Oko
Palenica Bia?cza?ska - Rysy
Palenica Bia?cza?ska - Szpiglasowy Wierch
Zakopane - Nosal


Kontakt
Mapa Tatr
Mapa Bieszczad
licznik
Dolina Chocho?owska - Starorobocia?ski WierchWszystkie wycieczki dla: Tatry
 1. Dojazd
  • Najwygodniej autem na parking przy siwej polanie (20 z? za dzie?). Busy te? tam jakie? widywa?em, wi?c pewnie z Zakopca da si? dojecha?, ale nie sprawdza?em tej opcji.

 2. Szlaki
  • Z Siwej Polany do odbicia na czerwony szlak
  • Z Doliny Chocho?owskiej Na Trzydniowia?ski Wierch
  • Z Trzydniowia?skiego Wierchu na Ko?czysty Wierch
  • Z Ko?czystego Wierchu na Liliowy Karb
  • Z Liliowego Karbu na Siw? Prze??cz
  • Z Siwej Prze??czy do Doliny Chocho?owskiej
  • Z Doliny Chocho?owskiej na Siw? Polan?

 3. Punkty widokowe
  • Od 1500 m.n.p.m. ca?y czas jest pi?knie

 4. Czasy przejścia
  • Z Siwej Polany do odbicia na czerwony szlak (1h45m)
  • Z Doliny Chocho?owskiej na Trzydniowia?ski Wierch (2h)
  • Z Trzydniowia?skiego Wierchu na Ko?czysty Wierch (50m)
  • Z Ko?czystego Wierchu na Starorobocia?ski Wierch (40m)
  • Ze Starorobocia?skiego Wierchu do Siwej Prze??czy (40m)
  • Z Siwej Prze??czy do Doliny Chocho?owskiej (2h)
  • Z Doliny Chocho?owskiej do Siwej Polany (1h15m)

 5. Całkowity czas przejścia wynosi około 7h 40m

 6. Całkowity dystans wynosi około 22 km

 7. Opis wycieczki
  • Je?li przyjechali?my samochodem jeste?my zmuszeni zostawi? go na parkingu przy Siwej Polanie. W sezonie sprawa zrozumia?a, ?e p?aci? trzeba, ale nam przysz?o p?aci? pod koniec pa?dziernika, gdzie na parkingu trzy samochody na krzy? - "20 z? si? nale?y" stwierdza rzeczowo pani parkingowa robi?c zniesmaczon? min? na moje kr?cenie nosem. Po za?atwieniu formalno?ci ruszamy w Dolin? Chocho?owsk? i ju? nie mo?emy si? doczeka? tego co b?dzie dalej. Idziemy ca?y czas Dolin?, mijaj?c jedno odbicie na szlak czarny, prowadz?cy na ?cie?k? nad Reglami, jak i drugie na szlaki ?ó?ty i czarny, prowadz?ce do Doliny Starorobocia?skiej i Iwaniackiej (t? pierwsz? b?dziemy potem schodzi?). Nied?ugo pó?niej docieramy do odbicia na szlak czerwony, który do?? ostro prowadzi nas pod gór?. Nasze trudy zostaj? jednak do?? szybko nagrodzone coraz ciekawszymi widokami - niemal od samego pocz?tku po wyj?ciu z lasu wida? Starorobocia?ski Wierch. Jeszcze tylko troch? podej?cia w kosodrzewinie i zaraz stajemy na szczycie Trzydniowia?skiego Wierchu. St?d panorama robi du?e wra?enie - wida? tras? naszej dalszej wycieczki (zdj?cie 8), ale w?a?ciwie w któr? stron? by?my si? nie obrócili, to jest czym oczy nacieszy?.
  • Teraz pora ruszy? zielonym szlakiem pocz?tkowo po równym, ale ju? nied?ugo pó?niej ?rednio ostro na Ko?czysty Wierch. Tu równie? wra?enie podobne jak po wej?ciu na Trzydniowia?ski - w ka?d? stron? co? mi?ego dla oka, wida? te? szlak prowadz?cy na Starorobocia?ski Wierch, gdzie rado?nie ruszamy po lub bez odpoczynku. Tam po nieznaczym zej?ciu na Starorobocia?sk? Prze??cz rozpoczynamy podej?cie, które jest najd?u?sze z dotychczasowych, ?eby w ko?cu stan?? na szczycie. My nie mieli?my szcz??cia podziwia? panoramy z samego szczytu (zdj?cie 12), ale jak zaczynali?my schodzi? chwilami chmury ods?ania?y nam fragmenty otoczenia szczytu (zdj?cia 13 i 14). Ca?kiem przyjemnie schodzi?o si? coraz ni?ej czerwonym szlakiem a? do Liliowego Karbu, gdzie odbili?my na szlak zielony pozwalaj?cy nam dotrze? do Siwej Prze??czy - swoj? drog? te? urokliwe miejsce. St?d ju? szlakiem czarnym w dó? i z ka?dym krokiem widoki pozostaj? za nami - mniej wi?cej w po?owie zej?cia wida? jeszcze do?? spore osuwisko skalne, no i niebawem jeste?my z powrotem w Dolinie Chocho?owskiej, jeszcze pó?niej na Siwej Polanie, co nieuchronnie oznacza koniec wra?e?.
  • Osobi?cie bardzo mi si? ta trasa podoba?a i zamierzam cz??ciej wraca? w Tatry Zachodnie.

 8. Zdjęcia

 9. Zdjęcie 1: (29-10-2013)


  Zdjęcie 2: (29-10-2013)


  Zdjęcie 3: (29-10-2013)


  Zdjęcie 4: (29-10-2013)


  Zdjęcie 5: (29-10-2013)


  Zdjęcie 6: (29-10-2013) Starorobocia?ski Wierch - szczyt nie raczy? si? pokaza?


  Zdjęcie 7: (29-10-2013) Na szczycie Trzydniowia?skiego Wierchu


  Zdjęcie 8: (29-10-2013) Po lewej Starorobocia?ski Wierch, w ?rodku Czubik, po prawej Ko?czysty Wierch


  Zdjęcie 9: (29-10-2013)


  Zdjęcie 10: (29-10-2013) Szlak na Starorobocia?ski


  Zdjęcie 11: (29-10-2013)


  Zdjęcie 12: (29-10-2013) Nie by?o nam dane cieszy? si? panoram? ze szczytu


  Zdjęcie 13: (29-10-2013)


  Zdjęcie 14: (29-10-2013)


  Zdjęcie 15: (29-10-2013)


  Zdjęcie 16: (29-10-2013)


  Zdjęcie 17: (29-10-2013)


  Zdjęcie 18: (29-10-2013)


  Zdjęcie 19: (29-10-2013)


Liczba opisanych wycieczek: 47