Propozycje wycieczek - G?ry Izerskie

Rozdro?e Izerskie - Wysoka Kopa


Kontakt
Mapa Tatr
Mapa Bieszczad
licznik
Rozdro?e Izerskie - Wysoka KopaWszystkie wycieczki dla: G?ry Izerskie
 1. Dojazd
  • W moim przypadku dojazd samochodem na Rozdro?e Izerskie - jest tam du?y parking na którym nie by?o ?adnego parkingowego, wi?c najwyra?niej bezp?atny. Na mapie mam równie? znaczek, ?e jest tam przystanek autobusowy, wi?c pewnie co? je?dzi ze Szklarskiej Por?by i ?wierardowa Zdroju, ale nie weryfikowa?em tego

 2. Szlaki
  • Z Rozdro?a Izerskiego do Rozdro?a pod Zwaliskiem
  • Z Rozdro?a pod Zwaliskiem pod Wysok? Kop?
  • Poza szlakiem na Wysok? Kop? i z powrotem
  • Spod Wysokiej Kopy na Rozdro?e pod Kop?
  • Z Rozdro?a Pod Kop? na Rozdro?e Izerskie

 3. Czasy przejścia
  • Z Rozdro?a Izerskiego na Rozdro?e pod Zwaliskiem (50m)
  • Z Rozdro?a pod Zwaliskiem pod Wysok? Kop? (50m)
  • Spod Wysokiej Kopy na Wysok? Kop? (10m)
  • Z Wysokiej Kopy pod Wysok? Kop? (10m)
  • Spod Wysokiej Kopy na Rozdro?e pod Kop? (40m)
  • Z Rozdro?a pod Kop? na Rozdro?e Izerskie (1h10m)

 4. Całkowity czas przejścia wynosi około 3h 50m

 5. Całkowity dystans wynosi około 11 km

 6. Opis wycieczki
  • Wycieczk? rozpoczynamy z Rozdro?a Izerskiego znajduj?cego si? przy drodze pomi?dzy Szklarsk? Por?b? i ?wierardowem Zdrój. Ruszamy szlakiem zielonym, na którym w pocz?tkowej cz??ci towarzyszy nam szlak ?ó?ty, którym pó?niej b?dziemy wraca?. Najpierw idziemy delikatnie pod gór? utwardzan? drog? (zdj?cie 2), by potem odbi? w prawo w las i tu ju? szybciej zyskujemy wysoko?? - jest ca?kiem klimatycznie i idzie si? przyjemnie. Po chwili nachylenie si? zmienia i teraz idziemy w?sk? ?cie?ynk? w?ród drzew (zdj?cie 3). Nied?ugo te? docieramy do Rozdro?a pod Zwaliskiem (zdj?cie 4), gdzie skr?camy w prawo na szlak czerwony.
  • Tu zaczyna si? chyba najfajniejsza cz??? wycieczki, bo szlak prowadzi nas mi?dzy ciekawymi formacjami skalnymi, nie jest wi?c nudno. W moim przypadku mniej wi?cej od tego momentu zacz??a si? te? mg?a, wi?c niewiele mog? powiedzie? na temat wra?e? zwi?zanych z widokami - dobrze, ?e chocia? te ska?y by?o wida?.
  • Po pewnym czasie dochodzimy do asfaltu, z którego po chwili skr?camy ponownie w las, a nied?ugo pó?niej stajemy przy drewnianej wiacie b?d?cej schronieniem dla wszystkich turystów pragn?cych wytchnienia podczas wielogodzinnych górskich wycieczek. Tam te? oko uwa?nego turysty zauwa?y napisan? mazakiem na jednej z desek rzeczonej wiaty najistotniejsz? wskazówk? w ca?ym tym zamieszaniu wskazuj?c? kierunek poruszania si? w kierunku Wysokiej Kopy - dopisano te?, ?e to 10 minut. Ruszamy wi?c i po dziesi?ciu minutach stajemy na szczycie. Szczerze w?tpi?, czy by?bym w stanie znale?? szczyt gdyby kto? wcze?niej nie wydepta? ?cie?ki w ?niegu - niby to najwy?szy punkt, ale wcale nie zauwa?y?em w ci?gu tych dziesi?ciu minut, ?ebym zyskiwa? na wysoko?ci. Na szczycie czeka na nas tablica z nazw? Wysokiej Kopy, czyli najwy?szego szczytu w Górach Izerskich, cho? s?owo szczyt nie jest chyba w?a?ciwe - raczej najwy?szy punkt tych gór :)
  • Rozpoczynamy zej?cie t? sam? drog?, mijamy wiat? i skr?camy przy niej w lewo ponownie na czerwony szlak. Od tego miejsca poruszamy si? ju? tylko drogami utwardzanymi - oznakowanie szlaku pojawia si? sporadycznie - ja dostrzega?em jeden znak na jakie? pi?? minut marszu, ale bez obaw, szlak nie skr?ca nigdzie, idziemy ca?y czas prosto. W ko?cu dochodzimy do miejsca, w którym spotyka si? kilka dróg - jest to Rozdro?e pod Kop? - widzimy wi?c drog? na wprost, któr? idzie dalej czerwony szlak, drog? w prawo i lewo, któr? prowadzi szlak ?ó?ty. Charakterystyczny w tym miejscu jest g?az widoczny na zdj?ciu 13, cho? ca?e rozdro?e jest du?e i g?az ten mo?e nieszczególnie rzuca? si? w oczy od razu. W ka?dym razie w?a?nie tutaj odbijamy w prawo na szlak ?ó?ty. Niestety szlak nadal prowadzi drog? utwardzan? i w ten oto do?? monotonny sposób schodzimy coraz ni?ej. Pewn? odmian? stanowi? wy??cznie fiku?ne mosteczki spotykane po drodze (zdj?cie 14) - s? a? dwa. Nic si? nie zmienia a? do momentu do??czenia do szlaku zielonego od którego zaczynali?my wycieczk?, skr?camy wi?c w lewo i po chwili jeste?my w punkcie startu.

 7. Zdjęcia

 8. Zdjęcie 1: (11-11-2013)


  Zdjęcie 2: (11-11-2013)


  Zdjęcie 3: (11-11-2013)


  Zdjęcie 4: (11-11-2013)


  Zdjęcie 5: (11-11-2013)


  Zdjęcie 6: (11-11-2013)


  Zdjęcie 7: (11-11-2013)


  Zdjęcie 8: (11-11-2013) W tym miejscu nale?y odbi? ze szlaku w kierunku szczytu


  Zdjęcie 9: (11-11-2013) Na szczycie


  Zdjęcie 10: (11-11-2013) Na szczycie


  Zdjęcie 11: (11-11-2013)


  Zdjęcie 12: (11-11-2013)


  Zdjęcie 13: (11-11-2013) W tym miejscu nale?y odbi? w prawo na szlak ?ó?ty


  Zdjęcie 14: (11-11-2013) Gustowny mosteczek


  Zdjęcie 15: (11-11-2013)


Liczba opisanych wycieczek: 47