Propozycje wycieczek - Ma?a Fatra

Vrátna - Chleb


Kontakt
Mapa Tatr
Mapa Bieszczad
licznik
Vrátna - ChlebWszystkie wycieczki dla: Ma?a Fatra
 1. Dojazd
  • Nie b?d? si? wym?drza? na temat dojazdu komunikacj? publiczn? - z ch?ci? natomiast udziel? wskazówek zwi?zanych z dojazdem w?asnym transportem. Vrátna jest dolin? do której prowadzi droga asfaltowa z Trechovej. Zaraz pod wyci?giem znajduje si? spory parking, cho? w pogodny sierpniowy weekend trudno by?o znale?? wolne miejsce. Nikt mnie za nic nie skasowa? przy parkowaniu, ani nie dopomina? si? nale?no?ci przy wyje?dzie, st?d du?a szansa, ?e jest to parking bezp?atny (ale gwarancji nie daj?).

 2. Szlaki
  • Z Vrátnej wyci?giem na Výtah
  • Z Výtah na Snilovské sedlo
  • Z Snilovské sedlo na Polud?ový grú?
  • Z Polud?ový grú? do Vrátnej

 3. Schroniska
  • Chata na Grúni (973 m.n.p.m.)

 4. Punkty widokowe
  • Ca?a trasa

 5. Czasy przejścia
  • Z Vrátnej wyci?giem na Výtah (15m)
  • Z Výtah na Snilovské sedlo (10m)
  • Z Snilovské sedlo na Chleb (45m)
  • Z Chleba na Polud?ový grú? (1h00m)
  • Z Polud?ový grú? do Chaty na Grúni (50m)
  • Z Chaty na Grúni do Vrátnej (40m)

 6. Całkowity czas przejścia wynosi około 3h 40m

 7. Całkowity dystans wynosi około 8 km

 8. Opis wycieczki
  • Dostarczenie siebie na gór?: Skoro ju? dotarli?my do Vrátnej stoimy przed wyborem mozolnego (cho? niew?tpliwie przyjemnego) podej?cia na gra? Ma?ej Fatry lub dostaniem si? na gór? wyci?giem. W moim przypadku rozs?dniejszym rozwi?zaniem by?a kolejka, cho? zdecydowanie wola?bym sponiewiera? si? wchodz?c do góry. Nie napisz? wi?c jakie to wspania?e okoliczno?ci przyrody wi??? si? z wej?ciem zielonym szlakiem na gór?, mog? tylko nadmieni?, ?e za cen? 11? zosta?em ca?kiem sprawnie dostarczony w miejsce docelowe. Oby?o si? bez dantejskich scen stania w wielogodzinnej kolejce jak pod Kasprowym ? do kasy czeka?a przede mn? jedna osoba, a do wyci?gu by?em najpierwszy, w dodatku mia?em ca?y ten taki fiku?ny wagonik/gondolk? tylko dla siebie. Warto jednak nadmieni?, ?e opisywan? tu niezwyk?? przygod? rozpoczyna?em o godzinie 14, wi?c ca?a zgraja, która mog?a ustawi? si? przede mn? w kolejce by?a ju? u góry i jak ja wysiada?em zgraja w ca?ej okaza?o?ci by?a ustawiona w sporej kolejce do zjazdu. W cenie biletu uwzgl?dniono mo?liwo?? równie szybkiego dostarczenia mnie w miejsce pocz?tkowe (czytaj: zjazd w dó?), cho? mia?em nadziej?, ?e nie b?d? z tej opcji musia? korzysta?.
  • G?ówny punkt programu: Panorama rozci?gaj?ca si? z grani Ma?ej Fatry jest zachwycaj?ca ? robi wra?enie podobne do panoramy Tatr Zachodnich. Z jednej strony kusi Wielki Krywa?, który wydaje si? na wyci?gni?cie r?ki, ale male?kie postacie ludzi na wierzcho?ku nie pozostawiaj? z?udze? i wiadomo, ?e nie jest a? tak blisko. Z drugiej strony ni?szy Chleb. Dzisiaj z tych dwóch równie atrakcyjnych opcji wybieram Chleb z planem przej?cia dalej wzd?u? grani i zej?cia ?ó?tym szlakiem z powrotem na parking pod kolejk?. Nied?ugo pó?niej staj? na wierzcho?ku Chleba, gdzie chyba jako? pod?wiadomie ? podobnie jak w Tatrach Zachodnich ? spodziewa?em si? zobaczy? gdzie? niedaleko niedost?pne skaliste wierzcho?ki. Tymczasem wschodni stok Chleba opada gwa?townie w dó? pozostawiaj?c (przynajmniej u mnie) delikatny niedosyt. S?ysz? wokó? siebie wielu Polaków, kto? wskazuje pasmo Tatr i dopiero wtedy rozgl?dam si? w tym kierunku ? s? tam, kusz?ce i niebezpieczne, majestatyczne i pi?kne.
  • Z?o?liwe kreatury: Na odcinku do Chleba i chwil? dalej w kierunku Po?udniowego Gronia zawiewa? przyjemny ch?odny wiaterek, jednak im dalej tym wiaterku mniej i w?a?ciwie nie robi?oby to wi?kszej ró?nicy, gdyby nie n?dzne, z?o?liwe kreatury wygrzewaj?ce si? na kamieniach wzd?u? bezwietrznych odcinków szlaku. Mowa o muchach, które mia?y w tym czasie chyba jaki? okres zawy?onej aktywno?ci lub l?g?y si? na pot?g?, bo by?y ich niezliczone ilo?ci. Przej?cie w pobli?u powodowa?o wzbijanie si? chmary tych natr?tnych stworze? wokó? biednego turysty i obsiadanie go z ka?dej mo?liwej strony, szczególnie gdy ? nie daj Bo?e ? na chwil? przystan??. Tak wi?c na odcinku mi?dzy Hromove a Po?udniowym Groniem nieszczególnie mia?em mo?liwo?? napawa? si? okoliczno?ciami przyrody, nie zrobi?em te? zbyt wielu zdj??, bo pozostanie w nieustannym ruchu by?o kluczem do przetrwania.
  • M?cz?ce zej?cie: Plan wycieczki zak?ada? zej?cie z grani w miejscu, gdzie ??czy si? ona z ?ó?tym szlakiem, który prowadzi do Chaty na Gruni, a potem ju? bezpo?rednio do parkingu we Vrátnej. Po kilku krokach na ?ó?tym szlaku moim oczom ukaza? si? budynek wspomnianej Chaty a w g?owie zacz??a kie?kowa? obawa, ?e bardzo strome zej?cie po którym si? poruszam nie b?dzie wcale ?agodniejsze na ca?ym odcinku do rzeczonego budynku (pó? kilometra przewy?szenia, co dla lubi?cych porównania odpowiada oko?o 150 pi?trom). Przypominam sobie tylko dwa miejsca w Tatrach (ale nie by?em jeszcze wsz?dzie i mog? mie? luki w pami?ci) gdzie zej?cie by?o a? tak strome ? zazwyczaj przy takiej stromi?nie w Tatrach szlak jest prowadzony zygzakiem, coby znu?ony piechur mia? jakie? szanse z podst?pn? natur?. Tutaj przy sporym nachyleniu nikt si? tym nie przej?? ? szlak jest poprowadzony niemal?e prosto w dó?. Troch? ju? po górach chodz?, ale pierwszy raz widzia?em tam ludzi schodz?cych ty?em, bo mi??nie nie dawa?y rady. Byli co prawda i tacy co zbiegali z tego stoku, ale wsz?dzie si? trafi jaki? szalony hardcore?owiec. Po zej?ciu przyda?a mi si? chwila le?enia w trawie w cieniu samotnego drzewka.
  • Po?egnanie: Przej?cie odcinka mi?dzy Chat? na Gruni i Vrátn? odby?o si? bez dalszych nietypowych przygód, mo?e poza nieco zaskakuj?cym u?wiadomieniem sobie, ?e dopiero na tym odcinku trasa wycieczki przebiega w lesie, podczas gdy wszystkie wcze?niejsze odcinki przebiega?y na otwartym terenie. Mo?e w?a?nie dlatego wra?enia s? takie pozytywne, ?e nic nie zas?ania pi?knych widoków. Moja pierwsza wizyta w tych górach by?a do?? króta, bo trwa?a zaledwie 4 godziny, jednak wraca?em z silnym postanowieniem szybkiego powrotu w to wyj?tkowe miejsce.

 9. Zdjęcia

 10. Zdjęcie 1: (27-08-2016)


  Zdjęcie 2: (27-08-2016)


  Zdjęcie 3: (27-08-2016)


  Zdjęcie 4: (27-08-2016)


  Zdjęcie 5: (27-08-2016)


  Zdjęcie 6: (27-08-2016)


  Zdjęcie 7: (27-08-2016)


  Zdjęcie 8: (27-08-2016)


  Zdjęcie 9: (27-08-2016)


  Zdjęcie 10: (27-08-2016)


  Zdjęcie 11: (27-08-2016)


  Zdjęcie 12: (27-08-2016)


  Zdjęcie 13: (27-08-2016)


  Zdjęcie 14: (27-08-2016)


Liczba opisanych wycieczek: 47